PL


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. MARKETING BEZPOŚREDNI

1.1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli Kupujący nie poda w formularzu rejestracyjnym prawidłowych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki.

1.2. Spółka gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem Zakupów i Sprzedaży, ustawą o ochronie prawnej danych osobowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi aktami prawnymi. Spółka zapewnia prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z ustawą o ochronie prawnej danych osobowych oraz innymi aktami prawnymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Sprzedawca przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w celu wykonywania czynności związanych z e-commerce (przyjmowanie i realizacja zamówień klientów, obsługa gwarancyjna itp.).

1.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w następujących celach: (i) w celu prowadzenia e-commerce - w celu identyfikacji Kupującego, sprzedaży towarów i usług w sklepie internetowym, realizacji zamówień Kupującego, wystawienia Kupującemu dokumentów finansowych, dostarczenia towaru, świadczenia usług gwarancyjnych lub wymiany towaru, rozwiązania problemów związanych z dokonanym przez Kupującego zakupem, wykonania innych zobowiązań Sprzedawcy (szczegóły - pkt. 1.5 Regulaminu Zakupów i Sprzedaży), (ii) w celach marketingu bezpośredniego (szczegóły - pkt 1.6 Regulaminu Kupna i Sprzedaży), (iii) zapewnienia jakości celu świadczonych usług.

1.4. Gdy Kupujący składa zamówienie na zakup produktu i/lub rejestruje się w Sklepie, uważa się, że: (i) wyraził zgodę na podanie swoich danych osobowych, (ii) wyraził zgodę na Regulamin Sprzedaży Zakupowej oraz politykę ochrony danych osobowych określonych w nim, (iii) nie sprzeciwia się przetwarzaniu przez Sprzedawcę danych osobowych w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Sprzedawca otrzymuje i przetwarza dane osobowe Kupującego w celu prowadzenia e-commerce: imię, nazwisko, numer telefonu, adres (gdy Kupujący wskazuje adres w formularzu dostawy). Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane do czasu pełnej realizacji zamówienia. Dane są następnie przekazywane do pasywnej bazy danych i przechowywane przez okres gwarancji. Po upływie powyższych terminów dane osobowe są niszczone przez upoważnionego pracownika firmy.

1.6. Sprzedawca przetwarza również dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W formularzu rejestracyjnym pod dopiskiem „Chciałbym otrzymywać nowości od www.atreve.pl wybierając określony sposób otrzymywania wiadomości z opcji przygotowanych przez Sprzedawcę, Kupujący wskazuje, że wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o usługach , towary od Sprzedawcy i/lub wybranych przez niego osób trzecich. osób poprzez e-mail i/lub wiadomość SMS Kupującego i/lub połączenie na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu komórkowego.

1.7. Sprzedawca może wykorzystywać dane niezwiązane bezpośrednio z osobą Kupującego w celach statystycznych, tj. y. dane o zakupionym towarze. Statystyki te będą zbierane i przetwarzane w taki sposób, aby nie ujawnić tożsamości Kupującego ani innych informacji umożliwiających jego identyfikację.

1.8. Sprzedawca otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Kupującego (po zarejestrowaniu się na koncie Klienta w serwisie, zainicjowaniu umowy kupna-sprzedaży). Kupujący musi podać prawidłowe dane osobowe podczas rejestracji i/lub zakupu. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych pozyskanych w inny sposób.

1.9. Sprzedający, przetwarzając i przechowując dane osobowe Kupującego, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed jakimkolwiek innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Jednak Kupujący musi również dbać o bezpieczeństwo i/lub poufność swoich danych, w szczególności w zakresie ich udostępniania osobom trzecim. Rodzice lub opiekunowie takich osób są odpowiedzialni za zachowanie nieletnich i/lub poufność i bezpieczeństwo ich danych.

1.10. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami przetwarzania danych osobowych. Kupujący jest informowany, że przysługują mu następujące prawa:

1.10.1. W każdej chwili możesz zmienić i/lub zaktualizować informacje podane w formularzu rejestracyjnym, a także anulować swoją rejestrację. Konto Kupującego zostaje wówczas usunięte, a dane rejestracyjne usunięte;

1.10.2. Kupujący, po przedłożeniu Sprzedawcy dokumentu tożsamości lub w trybie przewidzianym przez akty prawne lub drogą elektroniczną umożliwiającą prawidłową identyfikację osoby, która potwierdziła jego tożsamość, ma prawo dostępu do swoich danych oraz sprawdzić, w jaki sposób są przetwarzane, tj. y. otrzymania informacji z jakich źródeł i jakie dane osobowe są zbierane, w jakim celu są przetwarzane, komu są przekazywane, żądania sprostowania, zniszczenia swoich danych osobowych lub wstrzymania przetwarzania danych osobowych, gdy dane są przetwarzane z naruszeniem z ustawą o ochronie prawnej danych osobowych lub innymi przepisami;

1.10.3. inne w ustawie o ochronie prawnej danych osobowych i innych aktach normatywnych e-prawa;

1.10.4. Kupujący wyraża zgodę lub nie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w formie pisemnej i/lub e-mailowej, którą zarejestrował w sklepie internetowym, podając swoje imię i nazwisko.

1.11. Kupujący ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jak również odmówić podania swoich danych osobowych. Natomiast gdy dane osobowe są niezbędne i niezbędne do identyfikacji Kupującego dla celów zawierania, wykonywania umów (handel internetowy), bez podania danych osobowych i/lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie Zakup-Sprzedaż, Sprzedający nie będzie mógł zawrzeć i/lub wykonać umowy.

1.12. Kupujący ma prawo do wyrażenia pisemnie, drogą mailową żądania sprostowania, zniszczenia danych osobowych lub wstrzymania przetwarzania danych osobowych. pocztą lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

1.13. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Kupującego, wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym zniszczeniem i/lub przypadkową zmianą, ujawnieniem oraz jakimkolwiek innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Wszyscy pracownicy Sprzedającego oraz jego przedstawiciele zobowiązują się do ochrony danych osobowych Kupującego.

1.14. Sprzedający może przekazać dane osobowe w zakresie i trybie określonym w niniejszym Regulaminie Zakupów i Sprzedaży wyłącznie osobie, której dane dotyczą, firmom kurierskim, a także innym odbiorcom danych, gdy Sprzedający jest zobowiązany do podania danych osobowych przez ustawy, orzeczenia sądów i inne akty prawne.

1.15. Zapytania, reklamacje oraz inne informacje związane z przetwarzanymi danymi osobowymi należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres e-mail. e-mail info@modalto.pl.

1.16. Zapytania, reklamacje i inne informacje muszą być sformułowane w taki sposób, aby Sprzedający mógł zidentyfikować Kupującego w zakresie niezbędnym do przygotowania odpowiedzi oraz miał możliwość wysłania odpowiedzi Kupującemu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie rozpatrzyć kierowane przez Kupującego zapytania, reklamacje i prośby.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Dane Klientów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektywy Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie prawnej danych osobowych (Dz.U. 2003, nr 15-597). Dane osobowe Klientów są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W każdej chwili Klient ma prawo do nieodpłatnego otrzymania, modyfikacji, zablokowania, a w razie potrzeby nawet usunięcia podanych i zapisanych danych. Można to zrobić kontaktując się z nami mailowo. e-mail info@atreve.pl lub inne wskazane kontakty. W celu rejestracji lub zamówienia towaru konieczne będzie podanie danych, które będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (marketingu bezpośredniego). W celach marketingu bezpośredniego Twoje dane będą wykorzystywane za Twoją zgodą. Jeśli jesteś już klientem, możesz się zalogować, wpisując swój adres e-mail. adres e-mail i hasło.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania anonimowych informacji o Kupującym. Dzięki danym przechowywanym w plikach cookies nie musisz już każdorazowo uzupełniać przesłanych formularzy. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi danymi i blokować je, jeśli chcesz. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies w celu jak najsprawniej i najskuteczniej dostarczania produktów i usług, ochrony Kupującego przed bezprawnym wykorzystaniem jego danych, prowadzenia statystyk takich jak liczba odwiedzających, ruch itp. Informacje te nie są powiązane z Dane osobowe kupującego. Kupujący może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, zabronić ich używania lub usunąć ze swojego komputera, ale wtedy niektóre usługi mogą nie działać częściowo lub całkowicie. Dzięki danym przechowywanym w plikach cookies nie musisz już każdorazowo uzupełniać przesłanych formularzy. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi danymi i blokować je, jeśli chcesz.