LV


KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA. TIEŠAIS MĀRKETINGS

1.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.

1.2. Uzņēmums vāc, apstrādā un uzglabā personas datus saskaņā ar šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem, Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem. Sabiedrība nodrošina datu subjektu tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pārdevējs apstrādā Pircēja sniegtos personas datus e-komercijas darbību veikšanai (klientu pasūtījumu pieņemšana un izpilde un garantijas apkalpošana u.c.).

1.3. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus šādiem mērķiem: (i) e-komercijas nolūkos - lai identificētu Pircēju, pārdotu preces un pakalpojumus interneta veikalā, apstrādātu Pircēja pasūtījumus, izsniegtu Pircējam finanšu dokumentus, piegādāt preces, sniegt garantijas pakalpojumus vai preču apmaiņu, ar Pircēja veikto pirkumu saistīto problēmu risināšanai, citu Pārdevēja saistību izpildei (sīkāk - Pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1.5.punkts), (ii) tiešā mārketinga nolūkos (sīkāk - Pirkšanas-pārdošanas noteikumu 1.6.punkts), (iii) sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas mērķis.

1.4. Kad Pircējs veic preces iegādes pasūtījumu un/vai reģistrējas Veikalā, tiek uzskatīts, ka viņš: (i) ir piekritis sniegt savus personas datus, (ii) piekritis Pirkuma pārdošanas noteikumiem un personas datu aizsardzības politikai. (iii) neiebilst pret to, ka Pārdevējs apstrādā personas datus šajos Noteikumos norādītajiem mērķiem.

1.5. Pārdevējs e-komercijas nolūkos saņem un apstrādā Pircēja personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi (kad Pircējs norāda adresi piegādes formā). Šie personas dati tiek glabāti un apstrādāti līdz pasūtījuma pilnīgai izpildei. Pēc tam dati tiek pārsūtīti uz pasīvo datu bāzi un saglabāti visu garantijas laiku. Beidzoties iepriekš minētajiem termiņiem, personas datus iznīcina pilnvarots uzņēmuma darbinieks.

1.6. Pārdevējs apstrādā personas datus arī tiešā mārketinga nolūkos. Reģistrācijas anketā zem zīmes “Vēlos saņemt ziņas no www.furnibay.lt, izvēloties konkrētu ziņu saņemšanas veidu no Pārdevēja sagatavotajām iespējām, Pircējs norāda, ka piekrīt saņemt informāciju un reklāmas materiālus par pakalpojumiem. , preces no Pārdevēja un/vai viņa izvēlētajām trešajām personām.personām ar Pircēja e-pastu un/vai SMS īsziņu un/vai zvanot uz reģistrācijas formā norādīto mobilā tālruņa numuru.

1.7. Pārdevējs statistikas nolūkos var izmantot datus, kas nav tieši saistīti ar Pircēja personu, t. y. dati par iegādātajām precēm. Šāda statistika tiks apkopota un apstrādāta tā, lai neatklātu Pircēja identitāti vai citu personu identificējošu informāciju.

1.8. Personas datus Pārdevējs saņem tieši no Pircēja (pēc reģistrēšanās mājaslapas klienta kontā, pirkuma-pārdošanas līguma iniciēšanas). Pircējam reģistrācijas un/vai pirkuma laikā ir jānorāda pareizi personas dati. Pārdevējs neapstrādā personas datus, kas iegūti citos veidos.

1.9. Apstrādājot un uzglabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Tomēr Pircējam ir jārūpējas arī par savu datu drošību un/vai konfidencialitāti, īpaši attiecībā uz to izpaušanu trešajām personām. Nepilngadīgo vecāki vai aizbildņi ir atbildīgi par nepilngadīgo uzvedību un/vai viņu datu konfidencialitāti un drošību.

1.10. Pircējs apliecina, ka viņam ir bijuši pieejami personas datu apstrādes nosacījumi. Pircējs tiek informēts, ka viņam ir šādas tiesības:

1.10.1. Jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas anketā norādīto informāciju, kā arī atcelt savu reģistrāciju. Pēc tam tiek dzēsts Pircēja konts un dzēsti reģistrācijas dati;

1.10.2. Pircējam, iesniedzot Pārdevējam personu apliecinošu dokumentu vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā vai elektroniskiem līdzekļiem, kas ļauj pareizi identificēt personu, kas apstiprinājusi savu identitāti, ir tiesības piekļūt saviem datiem un pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, t.i. y. saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek vākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti, pieprasīt savu personas datu labošanu, iznīcināšanu vai apturēt personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot ar Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu vai citiem likumiem;

1.10.3. citi Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos e-tiesības;

1.10.4. Pircējs piekrīt vai nepiekrīt savu personas datu apstrādei rakstiski un/vai e-pastā, kuru viņš reģistrējis interneta veikalā, norādot savu vārdu un uzvārdu.

1.11. Pircējam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī atteikties sniegt savus personas datus. Taču, ja personas dati ir nepieciešami un nepieciešami Pircēja identificēšanai līguma noslēgšanas, izpildes (tiešsaistes tirdzniecības) nolūkos, nesniedzot personas datus un/vai nepiekrītot to apstrādei Pirkšanas pārdošanas noteikumos noteiktajiem mērķiem, Pārdevējs nevarēs noslēgt un/vai izpildīt līgumu.

1.12. Pircējam ir tiesības rakstiski, e-pastā izteikt pieprasījumus labot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādi. pa pastu vai personīgi Pārdevēja darbības vietā.

1.13. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja personas datu drošību, īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no prettiesiskas iznīcināšanas un/vai nejaušas izmainīšanas, izpaušanas un jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Visi Pārdevēja darbinieki un tā pārstāvji apņemas aizsargāt Pircēja personas datus.

1.14. Pārdevējs šajos pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā var sniegt personas datus tikai datu subjektam, paku piegādes uzņēmumiem, kā arī citiem datu saņēmējiem, kad Pārdevējam ir pienākums sniegt personas datus. ar likumiem, tiesu lēmumiem un citiem tiesību aktiem.

1.15. Uzziņas, pretenzijas un cita informācija, kas saistīta ar apstrādātajiem personas datiem, jāiesniedz Pārdevējam rakstiski pa e-pastu. e-pasts info@furnibay.lt.

1.16. Uzziņas, pretenzijas un cita informācija jāformulē tā, lai Pārdevējs varētu identificēt Pircēju atbildes sagatavošanai nepieciešamā apjomā un viņam būtu iespēja nosūtīt atbildi Pircējam. Pārdevējs centīsies pēc iespējas ātrāk izmeklēt Pircēja iesniegtos pieprasījumus, pretenzijas un pieprasījumus.

PAPILDU DATU DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Klientu dati tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem s Direktīvas par personas datu tiesisko aizsardzību (Oficiālais Vēstnesis 2003, Nr. 15-597). Klientu personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams. Klientam jebkurā laikā ir tiesības bez maksas saņemt, mainīt, bloķēt vai, ja nepieciešams, dzēst iesniegtos un saglabātos datus. To var izdarīt, sazinoties ar mums pa e-pastu. e-pastu info@furnibay.lt vai citus norādītos kontaktus. Lai reģistrētos vai pasūtītu preces, Jums būs jānorāda savi rekvizīti, kas tiks izmantoti pasūtījuma izpildes un mārketinga (tiešā mārketinga) nolūkos. Tiešā mārketinga nolūkos jūsu dati tiks izmantoti ar jūsu piekrišanu. Ja jau esat klients, varat pieteikties, vienkārši ievadot savu e-pasta adresi. e-pasta adrese un parole.

Pārdevējs izmanto sīkdatnes, lai savāktu anonīmu informāciju par Pircēju. Pateicoties sīkdatnēs saglabātajiem datiem, jums vairs nav katru reizi jāaizpilda iesniegtās veidlapas. Varat pats pārvaldīt savus datus un, ja vēlaties, tos bloķēt. Pārdevējs izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas un efektīvākas preces un pakalpojumus, aizsargātu Pircēju no viņa datu nelikumīgas izmantošanas, lai veiktu statistiku, piemēram, apmeklētāju skaitu, trafiku utt. Šāda informācija nav saistīta ar Pircēja personisko informāciju. Pircējs var nepiekrist sīkdatņu izmantošanai, aizliegt tās vai noņemt tās no sava datora, taču tad daži pakalpojumi var nedarboties daļēji vai pilnībā. Pateicoties sīkdatnēs saglabātajiem datiem, jums vairs nav katru reizi jāaizpilda iesniegtās veidlapas. Varat pats pārvaldīt savus datus un, ja vēlaties, tos bloķēt.