EE


PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE KAITSE. OTSETURUNDUS

1.1. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja tagajärgede eest.

1.2. Ettevõte kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid vastavalt käesolevatele ostu-müügireeglitele, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele ja teistele õigusaktidele. Ettevõte tagab andmesubjektide õigused vastavalt isikuandmete õiguskaitse seadusele ja teistele isikuandmete töötlemist reguleerivatele normatiivaktidele. Müüja töötleb Ostja poolt edastatud isikuandmeid e-kaubanduse toimingute tegemiseks (kliendi tellimuste vastuvõtmine ja täitmine ning garantiiteenindus jms).

1.3. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: (i) e-kaubanduse eesmärgil - Ostja tuvastamiseks, e-poes kaupade ja teenuste müümiseks, Ostja tellimuste töötlemiseks, Ostjale finantsdokumentide väljastamiseks, tarnida kaupu, osutada garantiiteenust või kauba vahetada, lahendada Ostja sooritatud ostuga seotud probleeme, täita muid Müüja kohustusi (detailid - Ostu-müügireeglite punkt 1.5), (ii) otseturunduse eesmärgil (üksikasjad - Ostu-müügireeglite punkt 1.6), (iii) osutatavate teenuste kvaliteedi tagamine eesmärk.

1.4. Kui Ostja esitab toote ostmiseks tellimuse ja/või registreerub Poes, siis loetakse, et ta on: (i) nõustunud oma isikuandmete esitamisega, (ii) nõustus Ostumüügireeglite ja isikuandmete kaitse poliitikaga. (iii) ei esita vastuväiteid sellele, et Müüja töötleb isikuandmeid käesolevates reeglites sätestatud eesmärkidel.

1.5. Müüja saab ja töötleb e-kaubanduse eesmärgil Ostja isikuandmeid: ees-, perekonnanimi, telefoninumber, aadress (kui Ostja märgib aadressi tarnevormis). Neid isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse kuni tellimuse täieliku täitmiseni. Seejärel kantakse andmed passiivsesse andmebaasi ja säilitatakse kogu garantiiaja jooksul. Ülaltoodud tähtaegade möödumisel hävitatakse isikuandmed ettevõtte volitatud töötaja poolt.

1.6. Müüja töötleb isikuandmeid ka otseturunduse eesmärgil. Registreerimisvormis märgi all „Soovin saada uudiseid saidilt www.furnibay.lt, valides müüja koostatud valikutest uudiste saamiseks konkreetse meetodi, märgib Ostja, et on nõus saama teenuste kohta teavet ja reklaammaterjale , kaup Müüjalt ja/või tema poolt valitud kolmandatelt isikutelt isikutele Ostja e-posti ja/või SMS-i ja/või kõnega registreerimisvormis märgitud mobiiltelefoni numbril.

1.7. Müüja võib statistilistel eesmärkidel kasutada Ostja isikuga otseselt mitteseotud andmeid, s.o. y. andmed ostetud kaupade kohta. Sellist statistikat kogutakse ja töödeldakse viisil, mis ei paljasta Ostja isikut ega muud isikut tuvastavat teavet.

1.8. Müüja saab isikuandmed otse Ostjalt (pärast veebilehe kliendikontol registreerumist, ostu-müügilepingu algatamist). Ostja peab registreerimisel ja/või ostu sooritamisel esitama õiged isikuandmed. Müüja ei töötle muul viisil saadud isikuandmeid.

1.9. Ostja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel teeb Müüja kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. Samas peab Ostja hoolitsema ka oma andmete turvalisuse ja/või konfidentsiaalsuse eest, eriti mis puudutab nende avaldamist kolmandatele isikutele. Alaealiste käitumise ja/või nende andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest vastutavad alaealiste vanemad või eestkostjad.

1.10. Ostja kinnitab, et tal on olnud juurdepääs isikuandmete töötlemise tingimustele. Ostjat teavitatakse, et tal on järgmised õigused:

1.10.1. Muutke ja/või uuendage igal ajal registreerimisvormis esitatud teavet, samuti tühistage registreerimine. Seejärel Ostja konto kustutatakse ja registreerimisandmed kustutatakse;

1.10.2. Ostjal, esitades Müüjale isikut tõendava dokumendi või õigusaktidega kehtestatud korras või elektrooniliste vahenditega, mis võimaldavad isikut kinnitanud isikut nõuetekohaselt tuvastada, on õigus tutvuda oma andmetega ja kontrollida, kuidas neid töödeldakse, st. y. saada teavet, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid kogutakse, mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele neid edastatakse, nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või peatada isikuandmete töötlemine, kui andmeid töödeldakse reeglite järgimata isikuandmete õiguskaitse seaduse või muude seadustega;

1.10.3. muud isikuandmete õiguskaitse seaduses ja teistes normatiivaktides e-õigused;

1.10.4. Ostja annab kirjalikult ja/või e-posti teel nõusoleku või ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega, mille ta on veebipoes registreerinud, märkides ära oma ees- ja perekonnanime.

1.11. Ostjal on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, samuti keelduda oma isikuandmete esitamisest. Kui aga isikuandmed on vajalikud ja vajalikud Ostja identifitseerimiseks ostu-müügilepingute sõlmimise, täitmise (internetikaubanduse) eesmärgil, isikuandmeid esitamata ja/või mitte nõustudes nende töötlemisega Ostumüügireeglites sätestatud eesmärkidel, on Müüja ei saa lepingut sõlmida ja/või täita.

1.12. Ostjal on õigus esitada kirjalikult, e-posti teel taotlusi isikuandmete parandamiseks, hävitamiseks või isikuandmete töötlemise peatamiseks. posti teel või isiklikult Müüja tegevuskohas.

1.13. Müüja kohustub tagama Ostja isikuandmete turvalisuse, rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku hävimise ja/või juhusliku muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. Kõik Müüja töötajad ja tema esindajad kohustuvad kaitsma Ostja isikuandmeid.

1.14. Müüja võib isikuandmeid käesolevates ostu-müügireeglites sätestatud ulatuses ja korras edastada ainult andmesubjektile, pakiveofirmadele, samuti teistele andmete saajatele, kui müüja on kohustatud isikuandmeid esitama. seaduste, kohtuotsuste ja muude õigusaktidega.

1.15. Päringud, pretensioonid ja muu töödeldavate isikuandmetega seotud teave tuleb esitada Müüjale kirjalikult e-posti teel. email info@furnibay.lt.

1.16. Päringud, pretensioonid ja muu teave tuleb vormistada selliselt, et Müüjal oleks võimalik Ostja tuvastada vastuse koostamiseks vajalikus ulatuses ning võimalus saata Ostjale vastus. Müüja püüab võimalikult kiiresti uurida Ostja esitatud päringuid, pretensioone ja taotlusi.

TÄIENDAV ANDMETE TURVATEAVE

Kliendiandmeid säilitatakse ja töödeldakse kooskõlas Leedu Vabariigi kehtivate määrustega s isikuandmete õiguskaitse direktiivid (Ametlik Teataja 2003, nr 15-597). Klientide isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui vajalik. Kliendil on igal ajal õigus tasuta saada, muuta, blokeerida või vajadusel kustutada esitatud ja salvestatud andmeid. Seda saab teha meiega e-posti teel ühendust võttes. email info@furnibay.lt või muud täpsustatud kontaktid. Kaupade registreerimiseks või tellimiseks peate esitama oma andmed, mida kasutatakse tellimuse täitmiseks ja turundamiseks (otseturundus). Otseturunduse eesmärgil kasutatakse teie andmeid teie nõusolekul. Kui olete juba klient, saate sisse logida lihtsalt oma e-posti aadressi sisestades. meiliaadress ja parool.

Müüja kasutab Ostja kohta anonüümse teabe kogumiseks küpsiseid. Tänu küpsistesse salvestatud andmetele ei pea te enam iga kord esitatud vorme täitma. Saate oma andmeid ise hallata ja soovi korral blokeerida. Müüja kasutab küpsiseid selleks, et pakkuda tooteid ja teenuseid võimalikult kõrgel ja tõhusal tasemel, kaitsta Ostjat tema andmete ebaseadusliku kasutamise eest, pidada statistikat nagu külastajate arv, liiklus jms. Sellist teavet ei seostata Ostja isikuandmetega. Ostja ei pruugi küpsiste kasutamisega nõustuda, neid keelata või arvutist eemaldada, kuid siis ei pruugi mõned teenused osaliselt või täielikult toimida. Tänu küpsistesse salvestatud andmetele ei pea te enam iga kord esitatud vorme täitma. Saate oma andmeid ise hallata ja soovi korral blokeerida.